Page 24

Kemivärlden nr 3 2017

nomenklaturutskottet Förnybara kan de vara, men det är också fullt möjligt att använda el från kärnkraft eller kolkraft. Elektrobränslen är inga biobränslen Av Martin Ragnar för Svenska Kemisamfundets Nomenklaturutskott Först fanns fossila bränslen. Sedan kom biobränslen. Men det finns även en tredje kategori bränslen, vilket här klarläggs av Svenska Kemisamfundets Nomenklaturutskott. Transportsektorns omställning från fossilt till förnybart är en central fråga för att motverka den globala uppvärmningen. För att åstadkomma detta arbetar man mot att dagens storskaliga användning av bensin och diesel ska ersättas dels med olika biodrivmedel och dels genom en elektrifiering av delar av transportsektorn. Biodrivmedel i form av t.ex. metan, metanol, dimetyleter (DME), etanol är idag väl beprövade och mer eller mindre tillgängliga rent kommersiellt. Eldrivna transporter finns som bekant sedan gammalt inom järnvägssektorn och i form av spårvagnar, tunnelbanor och trådbussar – men på senare tid också i form av hybridbilar och rena elbilar, såsom Tesla. Men faktum är att det finns en tredje kategori bränslen förutom fossila och biobränslen. Se där ett nytt intressant tema för Svenska Kemisamfundets Nomenklaturutskott att gripa sig an! Vätgas betraktas av en del som en central energibärare i framtidens samhälle. Industriellt framställs vätgas idag främst genom ångreformering av naturgas där vattenånga vid hög temperatur får reagera med metanet i naturgasen ovanför en metallkatalysator. Vätgas framställd på det sättet ur naturgas har ett fossilt ursprung. Men vätgas kan också framställas genom elektrolys av vatten. I ett isolerat system där elektrolysören är kopplad till ett vindkraftverk eller en solcell är den bildade vätgasen därmed förnybar. Men den är inte biologisk. Långtidslagring av stora mängder vätgas anses vara en teknisk utmaning samtidigt som en väletablerad marknad och infrastruktur för metan finns i stora delar av Europa och många andra delar av världen. Därför är en aktuell utvecklingslinje den att på syntetisk väg framställa metan m.h.a. billig el från i första hand väderberoende kraftslag, såsom vind och sol. Rent kemiskt låter man då vätgas framställd genom elektrolys av vatten reagera vidare med koldioxid så att metan bildas. Ett 40-tal demonstrationsanläggningar för denna s.k. el-till-gas-teknologi finns idag i Europa. I Sverige planeras en första demonstrationsanläggning för närvarande på Gotland. 24 Kemivärlden Biotech med Kemisk Tidskrift. Nr 3 Maj 2017


Kemivärlden nr 3 2017
To see the actual publication please follow the link above