Page 28

Kemivärlden nr 3 2017

månadens avhandling Kan superkritisk vätskekromatografi användas för att effektivt separera och analysera miljögifter? Nicole Ridell Örebro universitet – Institutionen för naturvetenskap och teknik Packed Column Supercritical Fluid Chromatography: Applications in Environmental Chemistry (http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:oru:diva-56826) Handledare: Bert van Bavel, Ingrid Ericson Jogsten, Robert McCrindle Det är frågan Nicole Riddell har ställt sig i sitt avhandlingsarbete vid Örebro universitet. Miljögifter analyseras traditionellt med hjälp av gaskromatografi eller vätskekromatografi. För vissa ämnen är ingen av dessa traditionella tekniker optimala. I stället har Nicole Riddel riktat in sig på att visa på användbarheten för kromatografisk separation med hjälp superkritisk vätskekromatografi kopplat till masspektrometrisk detektion för att analysera olika typer av långlivade organiska miljögifter. Avhandlingsarbetet har innefattat analys av såväl klassiska organiska miljögifter, som dioxiner och polyklorerade bifenyler, samt nyare miljöföroreningar, inklusive Dekloran plus. Svårigheter under arbetet har varit att optimera joniseringsprocessen för användning av superkritisk vätskekromatografi tillsammans med masspektrometri. Nya kemiska reagens har testats för såväl kemisk som fotojonisering vid atmosfärstryck. Miljöprover har sedan använts för att visa på tillämpningen inom miljöområdet. Möjlighet att använda kiral och preparativ skala på superkritisk kromatografisk separation inom analytisk miljökemi har visats genom att isolera och karaktärisera stereoisomerer av det termiskt labila ämnet hexabromocyklododekan (HBCDD). Tekniken visades även vara mycket användbar för att identifiera sammansättningen av tekniska blandningar av fosforbaserade flamskyddsmedel i jämförelse med andra befintliga tekniker. Avhandlingen är resultatet av ett internationellt samarbete mellan forskningscentrum Människa-Teknik-Miljö (MTM) vid Örebro universitet och Wellington Laboratories i Guelph, Kanada. MTM inriktar sig mot tillämpad forskning om miljön och hållbar utveckling tillsammans med regionala, nationella och internationella aktörer inom näringslivet, myndigheter, universitet och forskningsinstitut. Doktorand Nicole Ridell är ett konkret exempel på MTMs internationella samarbete med näringslivet då avhandlingsarbetet bedrivits parallellt med Nicoles arbete som forskare hos Wellington Laboratories. K B 28 Kemivärlden Biotech med Kemisk Tidskrift. Nr 3 Maj 2017


Kemivärlden nr 3 2017
To see the actual publication please follow the link above