Page 9

Kemivärlden nr 3 2017

nyheter kemi INTERVIEW "Substitutionscentrum kan starta i år" Ett fristående center som ska hjälpa främst små företag att arbeta med substitution av kemikalier och göra bra val föreslås i ny en utredning. Utredaren Annika Helker Lundström har överlämnat betänkandet ”Substitution i Centrum – stärkt konkurrenskraft med kemikaliesmarta lösningar” till miljöminister Karolina Skog och närings- och innovationsminister Mikael Damberg. – Utredningen är en del av vårt arbete med en handlingsplan för en giftfri vardag. Där har det framkommit ett behov och en efterfrågan från framförallt mindre och små företag att få hjälp i arbetet med substitution, med information och kunskap och metoder hur man ska ställa krav på information. – En målgrupp kan också vara upphandlande myndigheter, kommuner och landsting på motsvarande sätt. Hur ska de i en upphandling ställa de krav som lagen kräver, säger miljöminister Karolina Skog. Man kan säga att utredningen är ett svar på en efterfrågan? – Ja, både företag och upphandlande myndigheter vill göra rätt, men det är svårt. Lagstiftningen är komplicerad, liksom sakfrågorna och det kräver tillgång till expertis på en nivå som mindre företag inte har tillgång till, inte alltid kommuner och landsting heller. Utredningen kommer inte att gå ut på remiss. – Vi har avsatt fem miljoner kronor i regeringens budget för i år men vi hoppas på sikt att centret ska vara självfinansierat av parter i näringslivet som är beredda att delfinansiera. Det är väldigt viktigt att vi gör detta tillsammans eftersom det ska svara mot behov i näringslivet. Jag har förhoppningen att centret ska kunna komma igång redan i år. Kommer det att kosta att utnyttja centrumets tjänster? – Det får man lösa. Antingen går ett antal parter ihop och finansierar det och erbjuder tjänster eller tar man in avgifter. Miljöministern kan tänka sig en kombination. – Om centret håller utbildningar kanske man kan ta betalt för dem. Utredningen föreslår en helpdesk och tanken är nog att det inte ska kosta något att ringa och ställa kunskapsfrågor. En del sådana frågor återstår att diskutera och det beror mycket på näringslivet och i hur stor utsträckning de vill bidra. Näringslivets intresse avgör också hur stort centret blir. Det hänger alltså ganska mycket på dem? – Ja. Nu ska vi analysera utredningens förslag och föra en dialog med aktörer som under utredningens gång har visat intresse för att delta. Flera myndigheter nämns i förslaget som ska bidra på olika sätt (Kemikalieinspektionen, Upphandlingsmyndigheten, Vinnova och Konsumentverket). Kommer de att få extrapengar för det arbetet? – Det är sådant vi får analysera inom regeringskansliet, om det ryms inom den befintliga ramen. Förslaget föreslår ingen ny lagstiftning. – Detta handlar om att få bättre tillämpning av kemikalielagstiftningen, Reach. Kemikalieinspektionen svarar på vissa frågor men dess främsta roll är tillsyn. Centret ska arbeta proaktivt, hitta nya metoder och få fram säkra produkter. Dock är det viktigt att hålla isär det från tillsynsansvaret. Därför vill vi ha ett självständigt centrum, drivet av parterna, utan direkt koppling till någon tillsynsmyndighet. Utredningen lägger tyngpunkten på den handlande sektorn där en av de svåra frågorna för Det är väldigt viktigt att vi gör detta tillsammans eftersom det ska svara mot behov i näringslivet, säger Karolina Skog. företagen är produkter från tredje land. Där ska centret fylla en funktion: hur ställer man krav på information enligt lagstiftningen och hur gör man det på ett sätt som driver utvecklingen mot säkrare produkter. – En ide i utredningen är att centret kan jobba med att ta fram s k positiva listor med säkra produkter, både på molekylnivå och på produktnivå. Utredningen föreslår också att centret kan ägna sig åt att göra de beslut som tas inom Reach mer lättillgängliga och att göra det branschvis. Är regeringens målsättning att minska den typen av dåligt kontrollerad tredjelandsimport? – Ja, så är det. Planen var att utredningen skulle lämnas av utredaren Annika Helker Lundström till miljöminister Karolina Skog och närings och innovationsminister Mikael Damberg på plats hos företaget Paxymer i Stockholm. – Vi välkomnar det här förslaget och tycker det är ett lovvärt initiativ, säger Amit Paul, vd för Paxymer. Bolaget har utvecklat ett system för halogenfritt flamskydd av polyolefinplaster som polyeten och polypropen. – Förslaget plockar upp den typ av aktiviteter som delvis redan drivs av olika NGOs. Det vi önskar är att det i förlängningen även ska omfatta industriella produkter som vanliga konsumenter inte kan påverka men som de ändå kan utsättas för. Han understryker att de har jobbat med hållbar utveckling i över 30 år men har svårt att få sin produkt att bli en succé på marknaden och därför just behöver hjälp att påverka företag att välja substitution. Utredningen Substitution i Centrum – stärkt konkurrenskraft med kemikaliesmarta lösningar SOU 2017:32 finns på www. regeringen.se. Boel Jönsson Kemivärlden Biotech med Kemisk Tidskrift. Nr 3 Maj 2017 9


Kemivärlden nr 3 2017
To see the actual publication please follow the link above